Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งสิรินาถ ธารา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1528 ส64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคำที่ใช้สระประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคว...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร หอมคำ
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งมลิวัลย์ กองทิพย์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.4 ม 737 ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่านอย่...
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ขาวสง่า
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียกว 373.236044 บ298ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
ชื่อผู้แต่งเรืองยศ ศิริเสาร์.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.632 ร6112ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนเสริมผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ...
ชื่อผู้แต่งจันทรกานต์ จรรยา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1528 จ63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบSQ4R ร...
ชื่อผู้แต่งพิบูลย์ ตัญญบุตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1528 พ63 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R ประกอบแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสมัย ลาสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก372.4 ม166ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้...
ชื่อผู้แต่งพรสุณี โสรถาวร
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 420.7 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบ...
ชื่อผู้แต่งยุพิน สืบสำราญ
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวจ 495.9107 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ และคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งอดิศร ขาวสะอาด.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB1528 อ36 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาภาษาอังกฤ...
ชื่อผู้แต่งกมลศิริ ทองริบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2557.
เลขเรียกวจ 028 ก137ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา