Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดเคล็ดลับ Borland Delphi 4 / วิมุติ วสะหลาย
ชื่อผู้แต่งวิมุติ วสะหลาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมกราฟ เพรส, 2541.
เลขเรียกQA76.76.D47 ว675,005.265 ว675ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งภาษาปาสคาลของนักศึกษาระดับชั้นประกาศ...
ชื่อผู้แต่งทิพาพร วิไลเกษม.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก371.334 ท362ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล โดยใช้เทคนิคกระบวนการจัดการ...
ชื่อผู้แต่งรณกฤต แสนพรหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล / กฤษฎา บุศรา
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุศรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547
เลขเรียก005.1 ก526ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล = Structurcd Programming / กฤษฎา บุศรา.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุศรา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก005.133 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล = Structured programming using Pascal / กฤษฎา บุศรา
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุศรา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
เลขเรียกQA76.73.P2 ก279,005.12 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล = Structured programming using Pascal / กฤษฎา บุศรา.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุศรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
เลขเรียกQA 76.73.P2 ก279ก,005.113 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้คำสั่งภาษาปาสคาล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...
ชื่อผู้แต่งบำรุง พิชยานนท์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLB1028.5 ป315ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนแอปพลิเคชันในวินโดวส์ด้วยบอร์แลนด์ปาสคาล / นุกูล กระจาย
ชื่อผู้แต่งนุกูล กระจาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกQA76.76.P2 น722ก,005.133 น722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมกราฟฟิกด้วย Pascal / บุญเทพ ที.
ชื่อผู้แต่งบุญเทพ ที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี, 2537.
เลขเรียก005.13 บ466ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล เพื่อช่วยในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก = The written computer pr...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พรมทองดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2537.
เลขเรียกสป 22/2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล/ อุดม จีนประดับ.
ชื่อผู้แต่งอุดม จีนประดับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
เลขเรียกQA 76.73.P2 อ785ก 2539,005.133 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์ปาสคาล / มนตรี พจนารถลาวัลย์.
ชื่อผู้แต่งมนตรี พจนารถลาวัณย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกQA76.73.P1 ม3ก 2539,005.133 ม152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสคาล / มนตรี พจนารถลาวัณย์.
ชื่อผู้แต่งมนตรี พจนารถลาวัณย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
เลขเรียกQA76.73.P35 ม33,005.13 ม15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรด้วยภาษาปาสคาล
ชื่อผู้แต่งธนิตสรณ์ จิระพรชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานเอกสารการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539
เลขเรียก005.1 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา