Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ชั่วโมงกับ Pascal / จรณิต แก้วกังวาล.
ชื่อผู้แต่งจรณิต แก้วกังวาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกQA76.73.P2 จ145,005.133 จ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล โดยใช้เทคนิคกระบวนการจัดการ...
ชื่อผู้แต่งรณกฤต แสนพรหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล / กฤษฎา บุศรา
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุศรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547
เลขเรียก005.1 ก526ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล = Structurcd Programming / กฤษฎา บุศรา.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุศรา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก005.133 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล = Structured programming using Pascal / กฤษฎา บุศรา
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุศรา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
เลขเรียกQA76.73.P2 ก279,005.12 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนแอปพลิเคชันในวินโดวส์ด้วยบอร์แลนด์ปาสคาล / นุกูล กระจาย
ชื่อผู้แต่งนุกูล กระจาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกQA76.76.P2 น722ก,005.133 น722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมกราฟฟิกด้วย Pascal / บุญเทพ ที.
ชื่อผู้แต่งบุญเทพ ที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี, 2537.
เลขเรียก005.13
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล / อุดม จีนประดับ.
ชื่อผู้แต่งอุดม จีนประดับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2550].
เลขเรียก005.133
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล เพื่อช่วยในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก = The written computer pr...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พรมทองดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2537.
เลขเรียกสป 22/2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล/ อุดม จีนประดับ.
ชื่อผู้แต่งอุดม จีนประดับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
เลขเรียกQA 76.73.P2 อ785ก 2539,005.133 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสคาล / มนตรี พจนารถลาวัณย์.
ชื่อผู้แต่งมนตรี พจนารถลาวัณย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกQA76.73.P2 ม152 2536,005.13 ม152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสคาล / มนตรี พจนารถลาวัณย์.
ชื่อผู้แต่งมนตรี พจนารถลาวัณย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541.
เลขเรียกQA76.73.P2 ม152 2541,005.133 ม152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา