Found: 410  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้ประโยชน์ชีวมวลเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ" : รายงานการวิจัย / วารุณ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ธนะแพสย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 633.851 ว274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 คำถาม งานวิจัยปาล์มน้ำมันใน ม.อ. / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ , 2553.
เลขเรียก633.85 ส - ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 คำถามงานวิจัย ปาล์มน้ำมันใน ม.อ. : ปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม : การวิจัยครบวงจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานคร...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนัก, 2553.
เลขเรียก633.85 ห111
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 คำถามงานวิจัยปาล์มน้ำมันใน ม.อ. / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนัก, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 คำถามงานวิจัยปาล์มน้ำมันใน ม.อ. : ปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม : การวิจัยครบวงจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานคร...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียกSB299.P3 ห68,633.85 ห11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม / สำนักส่งเสริมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกวจ HD9490.5.P34 ก188,633.85 ก179 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนของน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในถังปฏิกรณ์ UASB และ UFAF = Two-s...
ชื่อผู้แต่งรณชัย ไชยศรี
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกTD745 ร32 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่...
ชื่อผู้แต่งชัยศรี สุขสาโรจน์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
เลขเรียกTD899.O54 ช64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ. / บรรณาธิการ, นิรันดร์ สุมาลี.
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
เลขเรียกTP359.B46 ก56,333.823 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยเฉพาะเลี้ยงคัพภะ / ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
ชื่อผู้แต่งซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกQK725 ซ79 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขายผลผลิตปาล์มสดของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เฉลิมศักดิ์ พ่วงแพ
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ พ่วงแพ
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกHD9259.O44T52 ฉ74 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขึ้นรูปและศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยเซลลูโลสของปาล์มน้ำมันและพอลิแลคติกแอซิด : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งศิริศาส เอื้อใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกQK495.P17 ศ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขึ้นรูปและศึกษาสมบัติตของวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยเซลลูโลสของปาล์มน้ำมันและพอลิแลคติกแอซิด : รายงา...
ชื่อผู้แต่งศิริศาส เอื้อใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 613.203 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมหนอนหน้าแมวปาล์มน้ำมัน Darna furva Wileman โดยชีววิธี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ...
ชื่อผู้แต่งอำมร อินทร์สังข์
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกSB608.O27 อ64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดกรองและเตรียมสูตรสำเร็จของรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรคใบจุด Curvularia ของกล้าปาล์มน้ำมั...
ชื่อผู้แต่งอรณิชา ตันติพลานนท์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกSB608.O27 อ43 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา