Found: 254  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทิศทางไทย" นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน / บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 ท65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โครงการน่าลงทุนในประเทศไทย : แนวทางพระมหาชนกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ / พ่อไก่แจ้.
ชื่อผู้แต่งพ่อไก่แจ้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], [2543?]
เลขเรียก330.9593 พ482ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิสัยเท็จพังเศรษฐกิจไทย / ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ชื่อผู้แต่งประศาสน์ ตั้งมติธรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2546.
เลขเรียกHC445 .ป4634 2546,330.9593 ป17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย : จากโลกาภิวัฒน์..สู่..ชุมชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
เลขเรียกHB74.P65 ห36 2542,330.9593 ณ212ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2001 เมืองไทยเมืองขึ้น : เปิดข้อเท็จ-จริง เศรษฐกิจไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน -- ฉายภาพเส้นทางเดินรัฐไทย...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543].
เลขเรียก330.9593 ส473(5) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina vision มังกรฝ่าวิกฤต / โดย วริษฐ์ ลิ้มทองกุล ; บรรณาธิการ, สุปราณี คงนิรันดรสุข
ชื่อผู้แต่งวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ 360 องศา, 2552
เลขเรียกHC 427.95 ว17ช 2552,330.951 ว329ชม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDominomic วิกฤตทุนกระทบโลก / พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ; ผู้เรียบเรียง เรศรีกัญญา ยาทิพย์ ; บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : BrandAge, 2553
เลขเรียกHC103 พ35 2553,330.973 พ164ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNICHE / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : OpenBook, 2553
เลขเรียกAC158 ว296n 2553,089.9591 ว296น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องU.S. CRISIS วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา / กอบศักดิ์ ภูตระกูล, สฤณี อาชวานันทกุล และปกป้อง จันวิทย์
ชื่อผู้แต่งกอบศักดิ์ ภูตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกHC59.15 ก363,330.973 ย512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ / สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542.
เลขเรียกHC445 .น45 2542,343.074 ส181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลียุค : กับหายนะเศรษฐกิจไทย / [พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2540.
เลขเรียกHC445 ก316,330.9593 ก316/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะธุรกิจสิ้นยุคฟองสบู่ / โดย สุนันท์ ศรีจันทรา.
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ ศรีจันทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2542.
เลขเรียกHC445 .ส7452 2542,330.9593 ส815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับดักทางปัญญา / วิวัฒน์ชัย อัตถากร.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ชัย อัตถากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2544.
เลขเรียกHC445 ว68,320.9593 ว742ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา