Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 องศาโลกาวินาศ = Six degrees : our future on a hotter planet / มาร์ก ไลนัส ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์...
ชื่อผู้แต่งไลนัส, มาร์ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกQC981.8.G56 ล93 2551,551.6 ล981ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKiss me and be the change / หอยทากตัวนั้น
ชื่อผู้แต่งหอยทากตัวนั้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2557.
เลขเรียกGE149 ห388k 2557,304.2 ห388ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะลาภิวัตน์ / ไสว บุญมา และนภาพร ลิมป์ปิยากร
ชื่อผู้แต่งไสว บุญมา, 2488-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ้มายก้อด, 2556.
เลขเรียกHN59.2 ส996 2556,303.4 ส996ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองโลกที่สาม : ทฤษฎีการพัฒนา / วัชรินทร์ ชาญศิลป์
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ ชาญศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียกJF60 .ว62 2550,320.91724 ว386ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน เขื่อน น้ำ ป่า กาแล็กซี / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2546.
เลขเรียกQH77.ท9 ว62 2546,363.7 ว426ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวก / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552.
เลขเรียกBF724 ว63,155.5 ว34จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตาลาตี๊ต่ำปง = Talatitampong / พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
ชื่อผู้แต่งพิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามมิส พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกDS588.ต9 พ62,303.6 พ32ต 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นกล้าในป่าเมฆ วันที่ฟ้าเป็นสีเขียว / สุมิตรา จันทร์เงา
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา จันทร์เงา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกHD60.5.T5 ส843ต 2553,634.956 ส74ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางประเทศไทย : เมื่อโลกหยุดค้อมหัวให้ตะวันตก / ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกDS575 .ธ67 2547,303.485 ธ641ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้อย ๆ หน่อย = Creative life tauards suatainafle consumption / ฐิตินันท์ ศรีสถิต ; วรนุช ชูเรืองสุ...
ชื่อผู้แต่งฐิตินันท์ ศรีสถิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2554.
เลขเรียกBF637.S8 ฐ335น 2554,339.47 ฐ34น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการหยุดวันสิ้นสุดโลก 2012 ด้วยศาสตร์พระราชา / คณะผู้จัดทำ ทีมงานวิชาการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553.
เลขเรียกCB161 ป26,333.7 ป27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาครอบครัวกับความขัดแย้งระหว่าง "งาน" กับ "ครอบครัว " ในสังคมโลกาภิวัตน์ / ผู้เขียน สุพจน์ เด่นดว...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ เด่นดวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558.
เลขเรียกHD 4904.25 ส46 2558,362.82 ส802ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตผลเพื่ออาหาร / จินตนา เวชสวัสดิ์ ; สมนึก พานิชกิจ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งจินตนา เวชสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวีริยาสาส์น, 2554.
เลขเรียกS605.5 จ483ผ 2554,ย 641.3 ด73ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา