Found: 379  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปศุสัตว์ไทย อาหารมาตรฐานโลก" : การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล (2547 : ขอนแก่น).
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกSF5 ก6ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์การปศุสัตว์ / สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
ชื่อผู้แต่งสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง, 2550.
เลขเรียก334 ส 395 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2521
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี งานผสมเทียมในประเทศไทย / กองผสมเทียม กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกองผสมเทียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองผสมเทียม กรมปศุสัตว์, 2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์].
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2533].
เลขเรียกSF15.ท9 ก44,354.593 กษ06ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2535.
เลขเรียก636 ก58ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 2478-2528 / [บรรณาธิการ, ปราณี ตันติวนิช]
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์, 2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีกรมปศุสัตว์ : เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 50 ปี 5 พฤษภาคม 2535 / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2535.
เลขเรียกS293 ก782ห 2535,636 ป497ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีกรมปศุสัตว์ เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 50 ปี 5 พฤษภาคม 2535.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2535.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2535
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2545.
เลขเรียกSF196.T5 ก169ป 2545,636 ป497ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี กรมปศุสัตว์ = The 60th anniversary of Department of Livestock Development / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2545.
เลขเรียกSF15.T5 ป54 2545,636.085 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี งานผสมเทียมในประเทศไทย / [คณะผู้จัดทำ จิรุตม์ รัตนเทพ ... และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, [2559].
เลขเรียกSF105.5 ส691 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีกรมปศุสัตว์ : ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 60 ปีปศุสัตว์ไทย ก้าวไกลสู่สากล / กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2545]
เลขเรียก354.34 ก17ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา