Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6404-2549 ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียก636.39 ม435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 25 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.
เลขเรียก630 ก782ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนเลี้ยงสุกรขุนเพื่อการค้าในเขตจังหวัดนครปฐม / รุจิรา สำเริงเวทย์.
ชื่อผู้แต่งรุจิรา สำเริงเวทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการธนาคารและการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกHD9435 ร72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าปศุสั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559
เลขเรียกส.ร. 338.1336 ศ578ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าปศุสั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ] : สำนัก, 2559.
เลขเรียกHD9416.A785 ก522 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร ภาคเหนือ พ.ศ 25../ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกS471.T5 ส183ก 2541,630.09593 ส 088 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ ประจำปี 25-- / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์, [25--]-
เลขเรียกHD9433 ข5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2534.
เลขเรียกSF140.S72 ก169ข 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจำปี 2530 / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2530.
เลขเรียก338.176 ป184ข 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจำปี 2532 / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2533.
เลขเรียก338.176 ป184ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจำปี 2533 / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2534.
เลขเรียก338.176 ป184ข 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจำปี 2534 / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2535.
เลขเรียก338.176 ป184ข 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจำปี 2535 / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2536.
เลขเรียก338.176 ป184ข 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจำปี 2536 / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์, 2537.
เลขเรียก338.176 ป184ข 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ประจำปี 25 / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2530-2541.
เลขเรียกHD9426.ท9 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา