Found: 229  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2521.
เลขเรียก636 ก58ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลและวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางการเกษตรแบบผสมผสานปี ... จังหวัดปทุมธานี / งานสนเทศการเกษตรและสห...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งาน, [2533]-
เลขเรียก630.20112 ร451 ปท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2541 : ทั่วราชอาณาจักร = 1999 Intercensal survey of agricult...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542.
เลขเรียก630.21 น475ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2541 ภาคกลาง = 1998 intercensal survey of agriculture Central...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกS471.T5 ส183ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2541 ภาคใต้ = 1998 intercensal survey of agriculture Southern...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกS471.T5 ส183ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2551 = The 2008 Agriculture intercensal survey / สำนักงานสถิต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกS542.T5 ก523 2553,630.21 ส133ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร ภาคเหนือ พ.ศ 25../ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกS471.T5 ส183ก 2541,630.09593 ส 088 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งออกและการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปี 2526-2527 / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1 กองวิ...
ชื่อผู้แต่งกองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ 25 ].
เลขเรียกHD9426.ท9 ก52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ประจำปี 2552 / กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2552.
เลขเรียก636.09593 ก782ข 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2547 / กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2547.
เลขเรียก636.09593 ก782ข 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี ... / ฝ่ายประมวลผลและสถิติ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2544-
เลขเรียกSF55.T5 ข291จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2545- / กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2545- .
เลขเรียกSF55.ท9 ก47,636.09593 ก782ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทยปี2544 / ฝ่ายประมวลผลและสถิติ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสห...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายประมวลผลและสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544.
เลขเรียก636.09593 ก782ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ ประจำปี 25-- / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์, [25--]-
เลขเรียกHD9433 ข5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ / ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสตว์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองแผนงาน. ฝ่ายเศรษฐกิจการปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2534.
เลขเรียกSF140.S72 ก169ข 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา