Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม...
ชื่อผู้แต่งเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์, 2551
เลขเรียก636.4 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 : เรื่อง "การรุกคืบของการผลิตพลังงานทดแทนต่อการผลิตปศุสัตว์" ณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ (ครั้งที่ 4 : 2551 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2551.
เลขเรียกSF5 ก482ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก : รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียก636 ส133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในการผลิตสัตว์ / บรรณาธิการ มณีวรรณ กมลพัฒนะ, สรรเพชญ โสภ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการการขยายปรับปรุงพันธุ์และความสมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์ (ครั้งที่ 2 : 2544 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารและการเกษตรโดยนิวเคลียร์เทคโนโลยี โครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกิจการผสมเทียมโคนมและกระบือปลัก โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกSF105.25.T5 ก64 2544,636 ก449
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่อง--ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชฏฐ์ เหล...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 11: 2553 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกSF605 ก482ป ครั้งที่ 11 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 "อาเซียนกับโอกาสธุรกิจปศุสัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. (ครั้งที่ 11 : 2553 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกSF605 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 2550 : น่าน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา