Found: 1,132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม...
ชื่อผู้แต่งเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์, 2551
เลขเรียก636.4 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปศุสัตว์ไทย อาหารมาตรฐานโลก" : การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล (2547 : ขอนแก่น).
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกSF5 ก6ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สัตว์เลี้ยงทำเงิน / บรรณาธิการ สมพงษ์ บัวแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, 2555
เลขเรียก636 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เทคนิคการสัตวแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสทีซี มีเดีย แอนด์มาเก็ตติ้ง, [2547?]
เลขเรียกQL45.2 .ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์การปศุสัตว์ / สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
ชื่อผู้แต่งสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง, 2550.
เลขเรียก334 ส 395 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด /
ชื่อผู้แต่งสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด, 2550.
เลขเรียก334.6836 ส441ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด / กรมปศุสัตว์ [text]
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง, 2550.
เลขเรียก636.85 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์ปศุสัตว์พัทลุง จำกัด
พิมพลักษณ์[พัทลุง] : สหกรณ์ปศุสัตว์ จำกัด ชุดที่ 30, 2550.
เลขเรียกHD1491.T5 ส647 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด / สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง
ชื่อผู้แต่งสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด.
พิมพลักษณ์[พัทลุง? : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกHD1491.ท9 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32วันกว่าจะเป็นชีสกับชีวิตในฟาร์มออสเตรีย / ศิริวรรณ ศิริเดช.
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ศิริเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 255.
เลขเรียก641.373 ศ373ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 ปี ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ที่พึงใจ / ประภาส เนรมิตมานสุข
ชื่อผู้แต่งประภาส เนรมิตมานสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกZ6674 ป346,636.089 ป346ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2521.
เลขเรียก636 ก58ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา