Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว. บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส615,370.72072 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพยาธิเฮลมินท์และคุณภาพน้ำบริเวณเขื่อนภูมิพล / ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งชโลบล วงศ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก595.1 ช259ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการสัมมนาการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย / [จัดโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณ...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน มิติใหม่ของสังคมไทย : (2545 : ตึกประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส615
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศ วิถีชีวิตและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อ...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกTC558.T52P3 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมปลาและจุดจบตำนานพรานปลาแม่น้ำมูล / บูชิตา สังข์แก้ว.
ชื่อผู้แต่งบูชิตา สังข์แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2540.
เลขเรียกSH307.ท9 บ75,639.31 บ697ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่สายน้ำไร้พันธนาการ : เรื่องเล่าจากหมู่บ้านริมมูน / ผู้เขียน โกเมศ มาสขาว.
ชื่อผู้แต่งโกเมศ มาสขาว.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำมูน, 2545.
เลขเรียกHN700.55.อ7 ก97,363.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปากบุ่งและชุมชนใกล้เคียงในตำบลคันไร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกDS589.อ7 ว63,338.19593 ป445ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ [t...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2549
เลขเรียกTD195.D35 ม83 2549,333.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา / [บรรณาธิการ ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกQH541.5.F7 ม881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา / [บรรณาธิการ ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ].
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียก333.7845 ม881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา / คณะนักวิจัยไทบ้านสมัชชาคนจนกรณีปากมูน ; บรรณาธิการ ไชยณรงค์ เศรษฐเช...
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกQH541.5.F7 ม85 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา / คณะนักวิจัยไทบ้านสมัชชาคนจนกรณีปากมูนและเครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันอ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกQH545.D35 ม859 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา / บรรณาธิการ, ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ; คำนำวิจัยไทบ้าน, นิธิ เอียวศรีวงศ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียก333.9162
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา