Found: 1,751  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เมื่อปลา) ... เทวดาตกสวรรค์ / พระนิพนธ์, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์. การเพาะเลี้...
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริยอดการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกSF457.3 จ679ม 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เมื่อปลา)...เทวดาตกสวรรค์ : การเพาะเลี้ยงปลาเทวดา : คู่มือการเลี้ยงปลาตู้น้ำจืด / สมเด็จพระเจ้าลู...
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2530.
เลขเรียก639.34 จ679ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เมื่อปลา)...เทวดาตกสวรรค์ : การเพาะเลี้ยงปลาเทวดา คู่มือการเลี้ยงปลาตู้ น้ำจืด / สมเด็จพระเจ้าลูก...
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริยอดการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกSH351 จ275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(แอบ) คุยเรื่องปลาตู้ / โดยNanconnection.
ชื่อผู้แต่งNanconnection.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกSF457.1 .น56 2545,639.34 น915อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการวิเคราะห์สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร = Analysis of food all...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เทียบหนอง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการเปลี่ยนแปลงไตรเมทิลลามีนออกไซด์ของเนื้อปลาระหว่างการเก็บรั...
ชื่อผู้แต่งเรวัต เสนานอก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการประเมินคุณภาพของปลาในระยะการเกร็งตัว = Quality evaluation ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาต หีบแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาแมคเคอเรลโดยการใช้เกลือและน้...
ชื่อผู้แต่งสุทธินี แก้วงามสอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการวิเคราะห์การเกิดกลิ่นรสผิดปกติในปลา = Sensory evaluation i...
ชื่อผู้แต่งอัญชณา ราษฎร์ดุษดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการสร้างสารพิษจาก Clostridium botulinum จากปลาหมอเทศที่บรรจุภา...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ คำใบ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการใช้ค่า K (K-value) ในการประเมินความสดของปลา = Freshness as...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข สิ้นโศรก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องผลจากการล้างเนื้อปลาบดต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา = Effect of wash...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย มาซา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการผลิตปลาเส้นจากปลาน้ำจืดเสริมใยอาหาร= Addition of dietar...
ชื่อผู้แต่งสุรินธร ทองคง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา