Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พอเพียง โลกเย็น" : การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1, 22 มีนาคม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1 : 2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก330.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุ...
ชื่อผู้แต่งนิชากร สุขไชย
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก378.1 น559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมของประชาชนจังหวัดภาคเหนือตอนบน [text] / เพทาย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
เลขเรียกวจ 330.9593 ก287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายผลสู่สาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด, 2550
เลขเรียก630 ส636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวั...
ชื่อผู้แต่งศรีสุดา สุภี.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ; 2557.
เลขเรียกว 374
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งปราณี สุขปื้อ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557
เลขเรียกวพ371.1 ป445ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอดพียงของประชาชนในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ์ มานพ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
เลขเรียกวน 333.713 ช184ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน...
ชื่อผู้แต่งไสว สิทธิ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
เลขเรียกวน 333.713 ส397ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตัวอย่าง : รายงานการวิจัย = The model Captu...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2554
เลขเรียก330.9593 ก454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ ดุมนิล,
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข...
ชื่อผู้แต่งทุติยรัตน์ รื่นเริง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การเรียนรู้แบบ...
ชื่อผู้แต่งพิฑูรย์ บุ้งทอง,
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก ...
ชื่อผู้แต่งณชภัทร พิชญมหุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557
เลขเรียก330.9593 ณ119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2550.
เลขเรียกHC445.Z9E5 ส65,330.9593 ค36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนสัมมสิกขาราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งหมาย มุ่งมาจน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.2 ม559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา