Found: 362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [2530]
เลขเรียกJA92 ก55,320.5 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 คืนที่ฉันหายใจ ในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 2557
เลขเรียกLA1221 ต76 2557,294.34 ส459ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntroducting Plato / Dave Robinson, เขียน ; จูดี้ โกรฟส์, ภาพประกอบ ; ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา, แปล
ชื่อผู้แต่งโรบินสัน, เดฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก, 2555.
เลขเรียกB363.ท9 ร94 2555,184 ร285อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาย-จิต-อารมณ์ : ศีลธรรมในปรัชญาของเดส์การ์ต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / โดย สุภัควดี อมาตย...
ชื่อผู้แต่งสุภัควดี อมาตยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกB812 ส74 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความความคิดเกี่ยวกับระบบจิต-กายของเดส์การ์ตส์ / ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์ = Interpretation of des...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อสู้ของโสเครติส = Socretes' defence / เพลโต ; ศักดิ์ บวร, แปล
ชื่อผู้แต่งเพลโต ผู้แต่ง
เลขเรียกB317 พ919 2561,183 พ919ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก / วิรัช เตียงหงษากุล
ชื่อผู้แต่งวิรัช เตียงหงษากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกHN28 ว689,307.01 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัญาตะวันตก / วิรัช เตียงหงษากุล.
ชื่อผู้แต่งวิรัช เตียงหงษากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกHN700.592.C6 ว645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แนวความคิดของนิตเช่ เรื่อง "เจตจำนงสู่อำนาจ" / อำนวย ยัสโยธา = An analysis of Nietzsche...
ชื่อผู้แต่งอำนวย ยัสโยธา
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แนวคิดของนิตเซ่ เรื่อง "เจตจำนงสู่อำนาจ" / อำนวย ยัสโยธา
ชื่อผู้แต่งอำนวย ยัสโยธา
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสงขลา, 2529
เลขเรียก141 อ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ : ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัติ = Adult education : Western philosophy and practice / ...
ชื่อผู้แต่งชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกLC5215 ช426,374 ช64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการปฏิเสธความสัมพันธ์ของความเป็นสาเหตุและเป็นผลของเดวิด ฮิวม์ / พร...
ชื่อผู้แต่งพระอธิการกิตติ ฑีรักษา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจปรัชญา = Introducting philosophy / เดฟ โรบินสัน : เขียน ; จูดี้ โกรฟส์ : ภาพประกอบ ; ธีรวัฒน์ ...
ชื่อผู้แต่งโรบินสัน, เดฟ ผู้แต่ง
เลขเรียกB72 ร934 2560,100 ร934ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจปรัชญา = Introducting philosophy / เดฟ โรบินสัน : เขียน ; จูดี้ โกรฟส์ : ภาพประกอบ ; ธีรวัฒน์ อ...
ชื่อผู้แต่งโรบินสัน, เดฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2560.
เลขเรียกBD28 ร934 2560,100 ร853 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่นวกับปรัชญาตะวันตก / สุลักษณ์ ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายสือไทย, 2521.
เลขเรียก182 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา