Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 5 : 2554 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกH62.5.T5 ก485 2554,300.72 ส116พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ : เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์ / ธีรยุทธ บุญมี
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2558.
เลขเรียกP85.S18 ธ641 2558,401.41 ธ641ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์ / ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551.
เลขเรียกP85.ซ93 ธ67 2551,401 ธ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัช...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก378.199 กศ491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก / วิรัช เตียงหงษากุล
ชื่อผู้แต่งวิรัช เตียงหงษากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกHN28 ว689,307.01 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมและกฎหมายในจริยศาสตร์ของคานท์ / ศิริมาลย์ ศรีใส...
ชื่อผู้แต่งศิริมาลย์ ศรีใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกBJ55 ศ64ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกJA74 อ231,320.01 อ231ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี ผู้แต่ง
เลขเรียกJA76 อ231 2561,300.1 อ154ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี.
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกJA76 .อ37 2561,320.01 อ231ก
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบญาณวิทยากระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ : ทฤษฎีแ...
ชื่อผู้แต่งจุมพล หนิมพานิช.
พิมพลักษณ์(18), 335 หน้า ; 26 ซม.
เลขเรียกH62 จ2466 2560,001.4 จ638ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหามนุษยภาพใหม่ : บทสนทนาระหว่างโจเซฟ เดอร์โบลาฟ และ ไดซากุ อิเคดะ / โดย ริชาร์ด แอล. [กจ.] ...
ชื่อผู้แต่งเดอร์โบลาฟ, โจเซฟ ค.ศ.1912-1987.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536.
เลขเรียกB821 .ด74,อ 200.02 ว35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุศโลบาย / หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ พลตรี หลวง 2441-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2545.
เลขเรียกBF575.F66 ว62 2545,158 ว727ก 5/2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุศโลบาย / หลวงวิจิตวาทการ
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ หลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2514
เลขเรียก158.2 ว323ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขับรถเล่นกับเพลโต : ความหมายของเหตุการณ์สำคัญในชีวิต = Driving with Plato : the meaning of life''s ...
ชื่อผู้แต่งโรว์แลนด์ สมิท, โรเบิร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกBD431 .ร75 2556,921 ส47ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเขียนทางปรัชญา / ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์ 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสยามเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม, 2518.
เลขเรียกB29 .ป48,301 ป173ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา