Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารปรัชญาและศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523
เลขเรียก105 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง : ด้านพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง : ด้านพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์, เวียดนาม และจีน) (ครั้งที่ 3 : 2558 : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานวารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสาร พ.ส.ล. : 29 : 201 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2539).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การพุทธศาสนักสัมพันธ์แห่งโลก, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมหาจุฬาวิชาการ = Journal of mahachula academic [วารสาร]
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร : ฉบับไทยศึกษา / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นตำรับ, 2543.
เลขเรียกDS568.6 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ = Journal of Human and Sosiety Facalty of Huma...
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา