Found: 102  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องจากความไม่เป็นเรื่อง = 50 Philosophy ideas you really need to know / เบน ดูเปร่ ; อู่ทอง ...
ชื่อผู้แต่งดูเปร่, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกBD21 ด772,190 ด771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthy / เขียน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548.
เลขเรียกRA776.5 ว63,WB890 ว615ฮ 2548,613 ว63ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5549 ภ479 2561,WB102 ก499 2561,307.14068 อ779ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกJA74 อ231,320.01 อ231ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี.
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกJA76 .อ37 2561,320.01 อ231ก
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองใหม่วิถีพุทธ / โดย พระครูภาวนาโพธิคุณ. [text]
ชื่อผู้แต่งพระครูภาวนาโพธิคุณ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 2554
เลขเรียกBQ4570.S7 พ322,294.3132 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน / อานนท์ มาเม้า
ชื่อผู้แต่งอานนท์ มาเม้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมปัญญาของ--ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์ 2443-2526.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2544.
เลขเรียกB809.8 .ป463 2544,303.4 .ส826ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คริฟฟอร์ด เกียทซ์ / ไชยันต์ ไชยพร เชียน.
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551.
เลขเรียกJA76 ช94,320.01 ช941ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามขอบฟ้าความคิด / ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ Media and Design คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกPL4208.4 .ข64 2560,700.1 ข266
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกJQ1745.A7 ธ73,959.303 ธ83ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก / ปรีชา ช้างขวัญยืน
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช้างขวัญยืน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกBQ4570.S7 ป467ค 2534,294.30132 ป467ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฏก / ปรีชา ช้างขวัญยืน
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช้างขวัญยืน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกBQ4570.S7 ป467 2538,320.55 ป467ค 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา = Political Thoughts in Buddhism / วัชรี ทรงประทุม.
ชื่อผู้แต่งวัชรี ทรงประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียก320.55 ว112ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา