Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร : รวมบทความวิชาการด้านจารึกและเอกสารโบราณ / คณะบรรณาธิการ จิรพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปีศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542.
เลขเรียกPL4159 .ป435ป84 2542,924.95911 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร / [กองบรรณาธิการ มยุรี เทศผล ... [และคนอื่นๆ]]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียกDS578.32.P37 ก832 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง96 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร / ผู้รวบรวม สมศักดิ์ วิราพร, ชวรีย์ ยาวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
เลขเรียกDS570.8.ป45 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานจารึกและประวัติศาสตร์ / ของ ประเสริฐ ณ นคร
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ณ นคร 2461-2562.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2534.
เลขเรียก089.9591 ป1711ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานจารึกและประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร / ประเสริฐ ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ณ นคร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2534.
เลขเรียกCC67 ป46,924.95911 ป17ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 6 15 กันยายน 2544 เรื่อง "จารึกกับประวัติศาสตร์ศิลป์" / โดย ประเสริฐ ณ...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ณ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียกPL4159 .ป435ป63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร / อุไรศรี วรศะริน.
ชื่อผู้แต่งอุไรศรี วรศะริน 2482-2545.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกPL4327 .อ75 2542,413.95932 อ 818 พ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีพระราชทานพระเกี้ยวทองคำ แด่ ผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น 11 พฤศจิกายน 2532.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา-จารึก ฉบับที่ 5 : 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร / ภาควิชาภาษาตะวันออก และชมรมรวมใจจารึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542.
เลขเรียกCT1548.ป47 ภ65 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศตวรรษา ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, อรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษตราภิชาน ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร / กิติมา อินทรัมพรรย์...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.
เลขเรียก923.7593 ก158 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา