Found: 188  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2550 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกCC65 ศ6ด 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลาคม วันมหาปิติ / โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550.
เลขเรียกDS575.35 อ24,320.9593 อ22ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี 6 ตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2545.
เลขเรียกDS586.2 .ย65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทย ในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS 570 .J38 ส26 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีบนเส้นทางประชาธิปไตย / กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกJQ1745.A1 ห6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[บาง] ทัศนะของ "ความเป็นไทย" : ธรรมวิทยา ศาสนา สถาปัตย์ และชาติพันธุ์ / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555.
เลขเรียกH62.A1 บ286 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นครบรอบก่อตั้ง 40 ปี.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพฉบับพิเศษ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2534 / ประลองพล น้อมทางธรรม, บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2534.
เลขเรียกU43.T5 ก5 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัมพุชสุริยา: การผลิตและการเผยแพร่งานเขียนประวัติศาสตร์ในกัมพูชาสมัยอาณานิคม ค.ศ. 1926-1953 / วุฒิชั...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย นาคเขียว, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่วงผญา = The journal of thai lanna wisdom [วารสาร]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม : ความเปลี่ยนแปลงในกระแสวัฒนธรรม / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556, [2013]
เลขเรียกH62.A1 ค181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมจดหมายเหตุไทย, 2547-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวไทยศึกษา ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายจากหัวหน้าเสรีไทย / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารสารหมอความยุติธรรม, 2531
เลขเรียก959.3043 ป472จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา