Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2148-2548) ; ผลึกภูมิปัญญาไทย.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548].
เลขเรียกB99.ท9 ส64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน"/ ประยงค์ รณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกLB 2832.4.T35 ป361ค 2555,371.1 ถ267ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน" / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก307.14 ส215ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดินสยาม / ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
ชื่อผู้แต่งภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ภ478,920 ภ478ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายการสารคดีสะท้อนคุณค่าและความงดงามแห่งชีวิต คนดลใจ บันทึกเรื่องราวบนทางชีวิต [videorecording] / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนค่าชีวิต / ประยงค์ รณรงค์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560.
เลขเรียก923.6593 ป361ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนค่าชีวิต / ประยงค์ รณรงค์ text
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560
เลขเรียกCT1548.ป34 ป361,926.3 ป361ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา