Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBehavior change communication and strengthening of STI and VCT service for Thai seafarers / เกรียงศ...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
เลขเรียกวจ 616.9792 ก768พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทยในจังหวัดส...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
เลขเรียกRA644.A25 ก84 2549,WC503 ก768ข 2549,Res 616.9792 ก768ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / โดย กฤติกา ชูผล.
ชื่อผู้แต่งกฤติกา ชูผล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกPL4182 ก53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามครั้งที่ 3 : โครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรชายฝ...
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่16.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้จากประสบการณ์ของ ชาญ ชูศรี ด้านปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลและเครื่องมือประมง / ...
ชื่อผู้แต่งลือพล ปุณณกันต์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกQH541.5.S3 ล527อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือแล่นทะเลลม / โดย ชรินทร์พรรณ เมืองนก... [และคนอื่นๆ] ; อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียกDS589.ส4 ช46 2544,915.93 ร889
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา