Found: 263  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ลายศิลป์ดินเผาเมืองคูบัว" : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาประติมากรรมดินเผาแบบทวารวดีที่เมืองคูบัว / ...
ชื่อผู้แต่งพยุง วงษ์น้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 1 ราชบุรี, 2545.
เลขเรียกNA3578 .พ47 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี... ศิลปะกรุงธนบุรี / ราตรี โตเพ่งพัฒน์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งราตรี โตเพ่งพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [25--?].
เลขเรียกN7321 ร632
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 นาทีกับศิลปะไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2549.
เลขเรียกN7321 .ว6551 2549,709.593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[การอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม] / กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
เลขเรียกND2835.ก1 ศ66 2551,751.73 ศ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCoronet สีแสงเทียน / ดำเนินการโดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ธนาค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิม์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกN7321 .ค955 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรัณฑมงกุฏเทวดาศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะอยุธยาตอนกลาง = Karanda Makuta of god and go...
ชื่อผู้แต่งกรรณรส ศรีสุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกNB1021 .ก44 2552,ว 294.3351 ก102ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมแบบระดมความคิดเรื่อง นครสุโขทัยกับการเป็นสังคมเมือง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2533 ณ ห้องประชุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมแบบระดมความคิดเรื่อง นครสุโขทัยกับการเป็นสังคมเมือง (2533 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียกDS589 . S9 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปั้น หล่อ และการเข้าดินไทยแบบโบราณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, 2551.
เลขเรียกNB1230 ก589 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปั้น หล่อ และการเข้าดินไทยแบบโบราณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, 2551.
เลขเรียกNB1230 .ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ล้านนาไทยจากศิลปกรรม, ประติมากรรม, เครื่องปั้นดินเผา, ผ้าไหมไทย และร่มเชียง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ, 2528.
เลขเรียก959.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อาชีพแกะสลัก / อายุวัฒน์ สว่างผล. [text]
ชื่อผู้แต่งอายุวัฒน์ สว่างผล
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2547.
เลขเรียก736.088
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ำแม่กลองและท่าจีน : กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเ...
ชื่อผู้แต่งธนกฤต ลออสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบของประติมากรรมปูนปั้นแบบทวาราวดีที่บ้านคูบัว = A study on religious be...
ชื่อผู้แต่งวรวุธ สุวรรณฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกNB150 .ว45 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติและรูปแบบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กสมัยทวารวดีที่พบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย = A study ...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ คุณประกิจ.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติและรูปแบบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กสมัยทวารวดีที่พบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย = A study o...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ คุณประกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกNB150 .อ36 2529
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา