Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาค่านิยมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้และเข้าใจประชาธิปไตย และความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจ ของนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี จันทร์ดิษฐ์.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก321.8 ส273ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ขอ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก320.8 ส344ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ = A study of th...
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย.
พิมพลักษณ์สารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกว 320.8 ส344ก 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากโครงการ SML / เชษฐภูมิ วรรณไพศาล = An Ananalysis of Demo...
ชื่อผู้แต่งเชษฐภูมิ วรรณไพศาล
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวิทยานิพนธ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านหนองเห...
ชื่อผู้แต่งกาวี สารบุตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกอ 321.8 ก536ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ.
ชื่อผู้แต่งศิริภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562.
เลขเรียกJQ1745 ศ469 2562,320.9593 ศ468ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนทางสังคมของผู้หญิง : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย / ถวิลวดี บุรีกุล.
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ถ282,321.8 ถ277ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ของ สนุก สิงห์มาตร.
ชื่อผู้แต่งสนุก สิงห์มาตร.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก323 ส15ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = วิทยานิพนธ์ของ สนุก สิงห์มาตร....
ชื่อผู้แต่งสนุก สิงห์มาตร.
พิมพลักษณ์2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
เลขเรียก323 ส15ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา