Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEducation for human rights of Burmese migrant workers: a case study of DEAR Burma School / Pechet M...
ชื่อผู้แต่งMen, Pechet.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiberal arts education = ทางสู่ปัญญา ความสุข และประชาธิปไตย / เทพ หิมะทองคำ ; เรียบเรียง, ธัญญา วรรณ...
ชื่อผู้แต่งเทพ หิมะทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน, 2558, [2015]
เลขเรียกLG395.T5 ท596L 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา = Democratic Socialization in elementar...
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ตันพิทยคุปต์
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ [2549?].
เลขเรียก321.8 ภ 682 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดศีรษะเกษ / วิทยานิพนธ์ของ...
ชื่อผู้แต่งชญานิน กฤติยะโชติ.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก321.8 ช132ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490 = The organization of the sangha education in Th...
ชื่อผู้แต่งอุษา ชัยโชณิชย์.
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา หอมทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตย ตามกระบวนการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา เขตการศึกษา 5 /...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ, 2500-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งยิ่ง ทัศน์แก้ว
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถ...
ชื่อผู้แต่งประสพ แสนมาโนช
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLB1027 ป393ก,วจ 321.80702 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย ใ...
ชื่อผู้แต่งชอุ่ม อำรุ่ง
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะวิถีประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอเสล...
ชื่อผู้แต่งกีรติ ซามัชฌิมา
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 321.807 ก74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโปรแกรมสำหรับครูภาษาไทยในการปลูกผังความเป็นนักประชาธิปไตยแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา / ...
ชื่อผู้แต่งทองคูณ อินทมาศน์ 2495-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา...
ชื่อผู้แต่งปรีดา รุ่งโรจน์ 2486-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา