Found: 240  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณขนาดตัวอย่างสำหรับตัวแปรบางตัว ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะ / สุธีรา พุทธพจน์ = Estimation ...
ชื่อผู้แต่งสุธีรา พุทธพจน์
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดในโครงการกาญจนบุรี (2546) / ภาณี วงษ์เอก, พราม อินพรม, ธ...
ชื่อผู้แต่งภาณี วงษ์เอก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการกาญจบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกRG551 ภ63,WQ200 ภ426 2546,304.63 ภ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ... = Migration survey ... / กลุ่มสถิติสังคม สำนักสถิติเศรษฐก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551-
เลขเรียก307.2 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2559 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560
เลขเรียก304.8 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร เข้าสู่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ... = The survey of migration into Chonburi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2533-
เลขเรียก307.2 ก ชบ525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ... = Survey of migration into Nakorn r...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2533-
เลขเรียก307.2 ก นม525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรเข้าสู่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2530 = Survey of migration into Songkhla prov...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2533.
เลขเรียก307.2 ส691ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความต้องการเอกสารสิ่งพิมพ์ทางด้านประชากรศาสตร์ และการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย / สถาบันประชา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2526.
เลขเรียก304.6 ป1711ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความต้องการเอกสารสิ่งพิมพ์ทางด้านประชากรศาสตร์และการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย / ผู้วิจัย, น...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียก304.6 ก525 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจประชากรชาวเขา : พ.ศ. 2530 จังหวัดลำพูน พิษณุโลก และเลย: รายงาน = Report the survey of hill t...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานวิชาการประชากร, 2530.
เลขเรียกHA4600.55.A4 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ.2549 ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ส64,305.569 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ.2549 ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ / สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ส636,305.569 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ.2549 ใน 4 จังหวัดภาคกลาง / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ส635,305.569 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552
เลขเรียกสร 330.9593021 ส636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา