Found: 1,161  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ [จุลสาร] / จัดทำโดย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระยะเปลี่ยนผ่าน : ผลสรุปคณะทำงานเพื่อเตรียมระบบประกั...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกRA541.T5 ร399น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม-คำตอบ : สิทธิประโยชน์ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ผู้จัดทำ ชื่นสุข ฤกษ์งาม .....
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงานประกันสุขภาพ, 2545.
เลขเรียกW225.JT3 ค356 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม-คำตอบ : สิทธิประโยชน์ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549 / สำนักงานประกันสุขภาพ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงานประกันสุขภาพ, 2549.
เลขเรียกW225.JT3 ส691ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ร้านยามหาวิทยาลัย : ทิศทางของร้านยาในระบบประกันสุขภาพ / สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยามหา...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2546.
เลขเรียกQV737 ป642 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 บาท รักษาทุกโรคสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดขอนแก่น/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงาน, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง30 บาทรักษาทุกโรคกับโรงพยาบาลหนองจอก [videorecording] ; เลือดออกในตา ; โรคกระดูกในเด็ก ; สารพันปัญหา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการแพทย์กรุงเทพฯ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 บาทรักษาทุกโรคโชคหรือเคราะห์ของใคร : หลากหลายมุมมองจากผู้ให้ผ่านผู้รับสู่ผู้ประเมินถึงผู้อ่าน / ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียกW225.JT3 ส876บ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ประเด็นเรียนรู้สู่หลักประกันสุขภาพ / พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกRA412.5.T5 ห531,W225.JT3 ห515 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 สาระน่ารู้ สู่บันไดทองของชีวิต [จุลสาร] / บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์.
ชื่อผู้แต่งบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนเชั่นแนล แอสชัวรันส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอเมริกันเนชันแนลแอสชัวรันส์, [2542?].
เลขเรียกAC อ7ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ความคิด กัลยาณมิตรปฏิรูปสุขภาพ (2543-2546) / สุมาลี ประทุมนันท์ และวราภรณ์ พันธุ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ประทุมนันท์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อุษาการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกRA541.T5 ส842,WA540.JT3 ส842ก 2547,362.1 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn analysis of potential health insurance schemes for the uninsured in Thailand / Yumiko Suenobu.
ชื่อผู้แต่งSuenobu, Yumiko.
พิมพลักษณ์1994.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn evaluation of procedures for selecting a health insurance scheme for rural areas of Guangxi,P.R. ...
ชื่อผู้แต่งLiang, Ding-qiang.
พิมพลักษณ์1994.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา