Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชุมคน ชุมชน คนใต้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง" รวมบทความ แนวคิด มุมมองจาการประชุมวิชาการระดับชาติ. / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียก303.4 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537]
เลขเรียกHD7801 ก46,331 ก218จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข : ร่างกฎหมายฉบับ คปก. / บรรณาธิการ สุนี ไช...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558.
เลขเรียกRA427 ป138,368.382 ค123ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุจฉา-วิสัชนา : กฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ / อรรถพล มนัสไพบูลย์. การบริ...
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มอาร์ แอนด์ ทีเอส, 2544.
เลขเรียกKPT1270 ก813กบ,344.01 ก58ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย และ ส...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม (2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวง, 2539.
เลขเรียกLC191.8.ท9 ก65,361.1593 ท119ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากตันหยงลิมอ : ทำไมไม่ช่วยตัวประกัน / โดย กันต์กวี
ชื่อผู้แต่งกันต์กวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2548.
เลขเรียกDS588.S69 ก389 2548,303.6 ก63ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา