Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ราชประชาสมาสัยแห่งการสนองพระราชปณิธาน / มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; บรรณาธิการ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิฯ, 2553.
เลขเรียกDS586.8 ม763,WC 335 ห65ห,614.546 ม417ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2543]
เลขเรียกDS586.8 .ก644
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โสตทัศนูปกรณ์ / เนตร หงษ์ไกรเลิศ, ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชรา, ปณิธาน มหุวรรณ ; อรุณี ยันตรปกรณ์ บร...
ชื่อผู้แต่งเนตร หงษ์ไกรเลิศ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553.
เลขเรียกLB1043.5 น73,371.33 น83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปรารถนาของยูนิคอร์น = Unicorn Wishes / แครอล บาร์ตัน, เขียน ; นิลวรรณ, แปล
ชื่อผู้แต่งบาร์ตัน, แครอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปั๊ม, 2550.
เลขเรียก813.6 บ293ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย / กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมการข้าว. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียกDS586 ก-น 2560,633.18 ก171น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปณิธาน : เพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษา แนวคิด ชีวิต และผลงาน"พุทธทาสภิกขุ", 2541.
เลขเรียก294.33783 พ831ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปณิธาน = Panidhana / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกBQ5618.ท9 จ72 2553,294.3443 ป148ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระกษิติครรภ์มหาปณิธานสูตร : พระสูตรว่าด้วยปณิธานและการปฏิบัติของพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตต์ / แปลเป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส่องศยาม, 2545.
เลขเรียกBQ4710.K7 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Science and Technology Awards / มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกQ141 ร64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยสังเคราะห์สัจจะอธิษฐานวันวิสาขบูชาเรื่องสัจจะอธิษฐาน : ปณิธานทำความดีร่วมกัน / นงลัก...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2548.
เลขเรียกBQ4355 น149,ว294.3436 น127ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ทรัพยากรป่าไม้ / อุดม เชยกีวงศ์
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไท, 2560.
เลขเรียก959.384 อ246ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กชายบินได้ = The boy who could fly / Sally Gardner ; ม.ย.ร. มะลิ.
ชื่อผู้แต่งGardner, Sally.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2550.
เลขเรียกPZ7.G37 ด722,823.92 ก451ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา