Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ / ธาวิต สุขพานิช
ชื่อผู้แต่งธาวิต สุขพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ๊อพบุ๊คส์ พับบลิค, 2558
เลขเรียกHQ 1181 .T5 ธ27 2558,305.4 ธ531ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLove & life = เลิฟแอนด์ไลฟ์ / J. Punch.
ชื่อผู้แต่งJ. punch.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Mild Pub., 2543.
เลขเรียกRA564.85 จ686
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเหล็ก : เคล็ดลับ มัดใจชาย ยุค Social Media = Not your Mother''s rules / Ellen Fein and Sherrie S...
ชื่อผู้แต่งฟีน, เอเลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮักเเต๊เเต๊, 2556
เลขเรียกHQ801 ฟ599 2556,177.7 ฟ469ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารกับการสร้างเรือนร่างบุรุษเพศในยุคสังคมบริโภค : ศึกษากรณีนายแบบ นักแสดงชาย และนักร้องชาย / ...
ชื่อผู้แต่งอิทธิเทพ หลีนวรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกHQ1090 .อ63 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการจัดการองค์กรเกย์ในประเทศไทย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, พจนา ธูปแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียกHQ75.12 ส74,302.2 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ : สรุปสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 15-...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ (2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, 2553
เลขเรียกHQ1075.5 ส615 2553,305.3 ส615ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาแห่งชายและหญิง / Phongphan Lebnag เขียน.
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ เล็บนาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TLS, 2543.
เลขเรียกBF575.L8 พ247,155.6 พ12จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตอบปัญหาวิชาใจ / สม สุจีรา.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2551.
เลขเรียกHQ801 .ส43 2551,306.8 ส16ต 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมผู้ชายไม่รู้จักฟังและผู้หญิงอ่านแผนที่ไม่เป็น = Why men don''t listen & women can''t read maps /...
ชื่อผู้แต่งพีส, อัลแลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกHQ1075 .พ651 2556,155.33 พ799ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของผู้ชายม้ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังเฮือ เมื...
ชื่อผู้แต่งเต็งเม็ง อย่างลือชัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHQ1181.L3 ต72,306.7 ต673บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนแผ่นดินและชีวิตเดี่ยวกัน : บทบาทหญิง-ชายในระบบเกษตรกรรมทางเลือก / โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล, ตรียดา ต...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ ปัญญากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, [2539]
เลขเรียกS494.5.A65 ว574,630.95936 ว573บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชาย...อกหัก / โดย ธีระ.
ชื่อผู้แต่งธีระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Anit, 2548.
เลขเรียกPL4208.2 ธ64,089.95911 ธ37ผ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายตัวร้าย--ใครๆ ก็หลงรัก / อรรถ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งอรรถ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2554.
เลขเรียกHQ1090 อ44,305.31 อ44ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายที่กำลังสืบพันธุ์ / วาด รวี, เขียน.
ชื่อผู้แต่งวาด รวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกPL4209.8.ว615 ผ62,305.3 ว459ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา