Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ / ธาวิต สุขพานิช
ชื่อผู้แต่งธาวิต สุขพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ๊อพบุ๊คส์ พับบลิค, 2558
เลขเรียกHQ 1181 .T5 ธ27 2558,305.4 ธ531ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา / สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2545.
เลขเรียก305.3 ส 078 ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGenderism / โตมร ศุขปรีชา
ชื่อผู้แต่งโตมร ศุขปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2556.
เลขเรียกHQ 18.T35 ต864จ 2556,306.7 ต864จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชาย / จำปาทอง โพธิ์จันธิราช
ชื่อผู้แต่งจำปาทอง โพธิ์จันธิราช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกวจ GN492.5 จ359,305.89594 จ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตซ้ำอุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของหญิงและชาย = Ideological Reproduction Relating to Role...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี จุลกาญจน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกHQ1236 .พ73 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / นิศา ชูโต.
ชื่อผู้แต่งนิศา ชูโต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก371.32 น687ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารกับการสร้างเรือนร่างบุรุษเพศในยุคสังคมบริโภค : ศึกษากรณีนายแบบ นักแสดงชาย และนักร้องชาย / ...
ชื่อผู้แต่งอิทธิเทพ หลีนวรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกHQ1090 .อ63 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอคุยกับคุณอานันท์ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกDS570.6.อ635 ข52 2547,320.9593 ข19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหา...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม 2520-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย = (Gender-related development index plus : GDI Plus) / สำนักก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552.
เลขเรียกHQ1075.5.ท9 ก46,305.3 ด112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย = GDIP plus : Gender-related development index plus / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHQ1240.T5 ด331,323.42 ก321ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย = (Gender-related Development Index Plus : GDI Plus) / สำนักงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
เลขเรียกHQ1075.5.T5 ด331 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย [computer file] = (Gender-related Development Index Plus : GDI...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายใน สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกDS583 ช521 2560,305.5223 ช521น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา