Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกDS583 ช462 2559,305.31 ช2511น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGenderism / โตมร ศุขปรีชา
ชื่อผู้แต่งโตมร ศุขปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2556.
เลขเรียกHQ 18.T35 ต864จ 2556,306.7 ต864จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหา...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม 2520-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ : สรุปสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 15-...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ (2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, 2553
เลขเรียกHQ1075.5 ส615 2553,305.3 ส615ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย = GDIP plus : Gender-related development index plus / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHQ1240.T5 ด331,323.42 ก321ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมผู้ชายไม่รู้จักฟังและผู้หญิงอ่านแผนที่ไม่เป็น = Why men don''t listen & women can''t read maps /...
ชื่อผู้แต่งพีส, อัลแลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกHQ1075 .พ651 2556,155.33 พ799ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายใน สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกDS583 ช521 2560,305.5223 ช521น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสัมมนาวิชาการ ความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ / สำนักส่งเสริมความ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, c2553.
เลขเรียกHQ1180 ส356,305.3 ส615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องจริงของหญิงชาย ! : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการระดับชาติผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม "เรื่องจริงของหญิงชาย" (ครั้งที่ 1 : 2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2551.
เลขเรียกHQ1750.55 ก525ผ,305.42 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา