Found: 122  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หนึ่งในร้อย" ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน / ผู้เขียน, สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561, [2018]
เลขเรียกWA105 ส587ห 2561,926.1 ส761ส 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ : วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ / สำนักงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2555
เลขเรียกRA 410.58 ว3211ห,GP W 76 ส221ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผลิตแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช : การศึกษาเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย = Thai tradition...
ชื่อผู้แต่งไพเราะ รอดระกำ 2506-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611 .พ94
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Basic systematic review for healt...
ชื่อผู้แต่งธีรพล ทิพย์พยอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560.
เลขเรียกW20.5 ธ633ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการการส่งเสริมการวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา สถาบันสาธาร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการการส่งเสริมการวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา สถาบันสาธารณสุขศาสตร์ (2543 : มหาวิทยาลัยมหิดล).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกW3 ก6ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 "บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRA427.8 ผ931 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที 3 การพัฒนากำลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ครั้งที่ 3 : 2557 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : งานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557
เลขเรียกW76 ก482ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก กรณีศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งจีรวรรธน์ สายทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกRA412 จ64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต / โดย มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล
ชื่อผู้แต่งมัทนา พนานิรามัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกR690 ม346,W84.3 ม346 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากำลังคน ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก (ครั้งที่ 4 : 2550 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551.
เลขเรียกR729.5.R87 ก64 2550,WB50.R87 ก475 2551,610.92 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรสายแพทย์ กองทัพเรือ / สั...
ชื่อผู้แต่งสันติ งามเสริฐ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนราธ...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
เลขเรียกRA645.7.T5 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการนำองค์กรของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ : รานงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ = ...
ชื่อผู้แต่งกัณหา พรมมาบุญ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
เลขเรียก610.92 ก386ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปี...
ชื่อผู้แต่งกัลยา งามวงษ์วาน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : [วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี], 2549.
เลขเรียก610.69 ก398ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา