Found: 581  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หนึ่งในร้อย" ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน / ผู้เขียน, สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561, [2018]
เลขเรียกWA105 ส587ห 2561,926.1 ส761ส 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีแรกที่ สช. รายงานสาธารณะผลการปฏิบัติงาน ปีที่ 1 (1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) นพ.พลเดช ปิ่นป...
ชื่อผู้แต่งพลเดช ปิ่นประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียกR727 .พ43 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกLG395.T5.ข285ทค ข285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?]
เลขเรียกQY24 ม246ป 2542?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ : วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ / สำนักงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2555
เลขเรียกRA 410.58 ว3211ห,GP W 76 ส221ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ : ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย / วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการต้...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ.
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2550.
เลขเรียกR154.พ9 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be สัตวแพทย์ 2013-2014 / เขียนโดย กิติกร เกียรติยิ่งอังศุลี, ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี.
ชื่อผู้แต่งกิติกร เกียรติยิ่งอังศุลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เชลฟ์, 2556.
เลขเรียกSF745 .ก66 2556,636.089 ก676บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be เภสัชกร / เขียนโดย กิ่งก้านต้นมะกอก
ชื่อผู้แต่งกิ่งก้านต้นมะกอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2555.
เลขเรียกRS119.T5 ก62 2555,610.69 ก32บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องC9 โรงพยาบาลชุมชน : ก้าวแรกแห่งการปฏิรูปแรงจูงใจบุคลากรทางการแพทย์ในชนบท / เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ชมรมแพทย์ชนบท, 2550, [2007]
เลขเรียกW21 ร925 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommujication skills in clinical practice จากมุมมองที่หลากหลาย / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ... [แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศ, 2548.
เลขเรียกR118 ค54,W62 ช576c 2548,610.696 ค187
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunication skills : สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, รัตโนทัย พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกW62 ค187 2549,610.696 ค187
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunication Skills การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ชื่อผู้แต่งชิษณุ พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2560.
เลขเรียกW62 ช576c 2560,610.696 ช75ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา