Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model การจัดทำผลงานทางวิชาการ เชิงประจักษ์แนวใหม่และแบบปกติ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2554.
เลขเรียกLB2839 ถ57,371.144 ถ17น 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model การจัดทำผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์แนวใหม่และแบบปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชนดิสทริบิวเตอร์, 2555.
เลขเรียกLB2369 ถ267 2555,371.2 ถ56น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStep by step การทำผลงานทางวิชาการ : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐา...
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555.
เลขเรียกLB2369 ท214ส,808.066 ท173ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนั...
ชื่อผู้แต่งคนึงนิจ ปิ่นประภา
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2558.
เลขเรียกว 371.12 ค144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่การเลื่อนวิทยฐานะครู / สุวิทย์ มูลคำ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น ที เอส พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกLB2839 ส75,371.144 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /...
ชื่อผู้แต่งนิติพันธ์ หารศรีภูมิ
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 371.12 น73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัย / ณรงค์ นิยมวิทย์
ชื่อผู้แต่งณรงค์ นิยมวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554
เลขเรียกLB1778.4.T5 ณ211ก 2554,808.066 ณ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา ศรีเหรัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ, [2549?].
เลขเรียก371.1 ร376ร 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการสำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา / โดย สมาน จันทะดี
ชื่อผู้แต่งสมาน จันทะดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์, 2552
เลขเรียกLB2369 ส294ก 2552,808.066 ก27 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ใหม่ / โดย สมาน จันทะดี
ชื่อผู้แต่งสมาน จันทะดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์, 2552
เลขเรียกLB2839 ส294ก 2552,808.066 ก27 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำจัดจุดอ่อน ผลงานทางวิชาการ "ครู" : สายงานการสอน / [เรียบเรียงโดย ทวีพล จูฑะพล].
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555.
เลขเรียกLB2839 ท214ก,371.144 ท214ก 2555 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวเข้าลู่สู่การเลื่อนวิทยฐานะครู / สุวิทย์ มูลคำ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2549.
เลขเรียกLA1221 ส881 2549,371.12 ส881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือ สื่อประกอบการเรียนการสอน [computer file] : ทางก้าวหน้าของข้าราชการครู / เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการตามรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2553.
เลขเรียกLB 2369 ถ17 2553,370.7 ถ 393 ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการตามรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชนดิสทริบิวเตอร์, 2555.
เลขเรียก808.066 ถ56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา