Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา / สฎายุ ธีระวณิชตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสฎายุ ธีระวณิชตระกูล
พิมพลักษณ์ชลลุรี : เก็ทกู๊ดครีเอชั่น, 2553.
เลขเรียก371.2 ส13ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา = Educational personnel management / สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ชื่อผู้แต่งสฎายุ ธีระวณิชตระกูล
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โรงพิมพ์ กราฟิกซิตี้, 2556
เลขเรียกLB2831.5 ส37 2556,371.202 ส132ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการสรรหาครู / สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกLB2835 ส65,371.1 ก16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสรรหาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา = The problem recruiting teachers ...
ชื่อผู้แต่งวโรทัย คามตะศิลา, 2527-
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาครู และการบริหารงานบุคคลของครู / บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียกLB1775.4.T5 ข291,371.12 ส691ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู / เกสินี ชิวปรีชา, รวบรวมแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
เลขเรียกLB2832 ค74 2541,371.12 ร622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ส582,371.1 ก218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรีมสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู ภาค ข. (วิชาการศึกษา) / จามจุรี จำเมือง.
ชื่อผู้แต่งจามจุรี จำเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง , 2554.
เลขเรียก370.76 จ311ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ : ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. / เรียบเรียงโดย จีระ งอกศิลป์.
ชื่อผู้แต่งจีระ งอกศิลป์.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : จีระ, 2554.
เลขเรียก342.068 จ564ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100% / สายฝน ต๊ะวันนา.
ชื่อผู้แต่งสายฝน ต๊ะวันนา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ส661ค 2560,371.1076 ส265ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ติวให้ผ่านและสอบติด 100 % / ผู้เขียน สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์)...
ชื่อผู้แต่งสายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
เลขเรียกLB2835 ส661 2560,371.1 ส659ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สังกัด สพฐ, สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ / ภักดี รัตนมุขย์, ประดิษฐ...
ชื่อผู้แต่งภักดี รัตนมุขย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
เลขเรียก371.1076 ภ211ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ / ภักดี รัตนมุขย์, ประดิษฐ์ ศ...
ชื่อผู้แต่งภักดี รัตนมุขย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
เลขเรียกLB2832 ภ315ค 2559,371.1076 ภ315ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ / ภักดี รัตนมุขย์, ประดิษฐ์ ศ...
ชื่อผู้แต่งภักดี รัตนมุขย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
เลขเรียกLB1765.T5 ภ315ส 2559,371.1076 ภ111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. (ส่วนกฎหมายการศึกษา) / ประกายสิทธิ์ เศษสุ...
ชื่อผู้แต่งประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2557
เลขเรียก371.1 ป191ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา