Found: 99  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ, 2544.
เลขเรียกLA1221 ห3 2544,370.7 ห15 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียก658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษา =Education Laws/ ธีรศักดิ์ อัครบวร
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อัครบวร
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2538.
เลขเรียก348.593 ธ654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [2548?]
เลขเรียกKPT3140 ก116,344.07 ส194ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพศาล, 2548.
เลขเรียกKPT1472.6 ก114 2548,344.078 กฎ114
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระเบียบที่ใช้ปฏิบัติราชการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ/ ครูทร หนูทอง.
ชื่อผู้แต่งครูทร หนูทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เรืองแสงการพิมพ์, 2558
เลขเรียก340.07 ค136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2553.
เลขเรียกKPT13 ก118 2554,344.07 ก117
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา = Law for education administrator / สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ชื่อผู้แต่งสฎายุ ธีระวณิชตระกูล
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียกKPT3138.A29A6 ส46 2557,371.2 ส26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550.
เลขเรียก344.078 ก139 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เล่ม ๑) / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549.
เลขเรียกKPT3152 ก114 2549,344.07 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก344.078 ก115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ / ผู้รวบรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556.
เลขเรียก344.078 ก117(8) 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแม่บท เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย / ชยุต อิฐกอ
ชื่อผู้แต่งชยุต อิฐกอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553
เลขเรียกKPT3138 ช198,344.07 ช164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา