Found: 260  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be หมออนามัย / นพดล ทองอร่าม.
ชื่อผู้แต่งนพดล ทองอร่าม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2553.
เลขเรียกRA410.9.T5 น169,WZ 112 น169บ 2553,362.1092 น 102 บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายครู 2548 / รวบรวมโดย สนอง ศิริกุลวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [2548?]
เลขเรียกKPT3140 ก116,344.07 ส194ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และแกนนำผู้สูงอายุในชุมชน / สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2554.
เลขเรียกWT18.2 ก218 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกศ.บป.กับการพัฒนาคนทำงาน / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2539.
เลขเรียกLG395.ท9ส63 ก53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาความจำเป็นและกำหนดหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ ไพรินทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก352.66 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส." : รายงานผลภาพรวมฉบับสมบูรณ์ / สถาบันที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2558.
เลขเรียก353.409593 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ / สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกLG395.T5 ก451,378.2 ก451 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พุทธศักราช 25...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์ 2499-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแนวใหม่สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธาร...
ชื่อผู้แต่งอุเทน นวสุธารัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกRA972 อ77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารอัตรากำลัง : ชั่วโมงการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย ต้นทุนและผลิตภาพงาน / [บรรณาธิการ วราพร หาญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกRT89.3 ก459
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการศึกษาอบรมหลักสูตรนาย...
ชื่อผู้แต่งสาธิต บำเพ็ญ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก658.3124 ส642ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการดำเนินงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชน...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา ฤทธิรงค์.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก610.6 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตตคุรุปัญญาของโรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา เลิศพิพัฒน์วรกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1525 ส72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา