Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนดี-มีประโยชน์ในเขตการศึกษา 1 / จัดพิมพ์โดย สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : วิศวการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกAC158 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกพิธีเปิดงานวันรำลึกหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ระดับโลก ณ กระทรวงศึกษาธิการ ...
ชื่อผู้แต่งพันทิพา สุทธิลักษณ์
พิมพลักษณ์นครปฐม โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย 2550.
เลขเรียก923.7593 พ115ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ท้องถิ่น / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, [2550?]
เลขเรียกDS570.9 ม57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 / นพรัตน์ กุมภะ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
เลขเรียก920.7 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 / นพรัตน์ กุมภะ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554
เลขเรียก920.7 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 / พีรเทพ รุ่งคุณากร ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียก920.7 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ท้องถิ่น ฉบับที่ 5 / จรรยา ร่มเพชร ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
เลขเรียก920.7 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด.../ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกDS562 ว394,306 ว394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกDS589.ก3 อ65 2542,915.9304 ว113กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.น25 ค4ว,305.09593 ว394นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 071 (ท้องถิ่นของเรา) / กรแก้ว สุขศรี.
ชื่อผู้แต่งกรแก้ว สุขศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : กรกฎาการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS589.ก5 ก48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา