Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม : ภาคนิพนธ์ = H...
ชื่อผู้แต่งยุพเรศ มณีดำ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
เลขเรียกภพ 352.14 ย396ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร:การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยิงหยาง, 2560.
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ช,658.3124072 ส286ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม / จรินทร์...
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ สมศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม / ศุภวรรณ มณีพันธ...
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ มณีพันธุ์วงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHG179 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลโรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม = Factor...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ จำปาทิพย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 658.314 ศ373ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด.../ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกDS562 ว394,306 ว394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกDS589.ก3 อ65 2542,915.9304 ว113กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.ส40 ค4ว,305.09593 ว394สค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2544.
เลขเรียกอ DS 589.ส40 ค4ว,อ 306 ค123ว 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาในการพัฒนาบุคลากร ของผุ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประ...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ฉายพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
เลขเรียก371.201 ว634ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม / โรงเรียนถาวรานุกูล
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนถาวรานุกูล
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนถาวรานุกูล, [2543]
เลขเรียกDS589.ส5 ร92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชัยธวัช สายะสนธิ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ เมรุวัดห้ว...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ราชทัณฑ์, 2531].
เลขเรียกGV505 อ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางพร้อย ครุธเวโช ณ เมรุวัดโสมนัสวรวิหาร วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2529.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2529].
เลขเรียกAC158 อ3139
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลทที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ กรณีศึ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ฝรั่งทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก658 ส192น 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกลับประเทศกรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย ศุขไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก658 ฉ417น 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา