Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชพฤกษ์วิชาการ" : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุม "ราชพฤกษ์วิชาการ" (ครั้งที่ 3 : 2555 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 016.00143 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAcademic Business Conference October 16-18, 2002 Phuket, Thailand.
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2 : 2545 : ภูเก็ต)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 2545.
เลขเรียกHF5004 .บ46 2545,016.658 ก475อ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings : การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC academic week ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2553 ณ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ utcc academic week (2553 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553.
เลขเรียก016.00143 ก482ปร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 5 : 2554 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกH62.5.T5 ก485 2554,300.72 ส116พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRIT ราชมงคลวิชาการ''42 : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 ระหว่าง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกT163.T5 ท592 2542,630.72 ส591ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการบนพื้นฐานความพอเพียง / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. คณะวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2553
เลขเรียก016.65 น11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / จ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 27 : 2532 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียกS293 ก6ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 = The 31st Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 31 : 2536 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก630 ก475ก ค.31
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 = The 34th Kasetsart Universty annual confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกQ101 .ก58 2539,630 ก782ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 = The 35th Kasetsart University annual con...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 37 : 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกS530.3 ม246 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 : ประมวลผลงานวิจัย : จัดที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 1 : 2543 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกHF5004 ก6ก 2543,658 ก486 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 : ประมวลผลงานวิจัย : จัดที่ คณะอุตสาหกรรมบริหาร มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2 : 2545 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 2545.
เลขเรียกHF5004 ก6ก 2545,658 ก227
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 29 สิงห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ (ครั้งที่ 2 : 2552 : สุราษฎร์ธานี).
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกLB2369 ก6ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 เล่มที่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ (ครั้งที่ 2 : 2552 : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน)
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก370 ก275 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตน์กับการพั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2558 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558
เลขเรียกวจ 016.00143 ก643ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา