Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชพฤกษ์วิชาการ" : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุม "ราชพฤกษ์วิชาการ" (ครั้งที่ 3 : 2555 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 016.00143 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings : การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC academic week ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2553 ณ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC academic week (2553 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553.
เลขเรียก016.00143 ก482ปร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 29 สิงห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ (ครั้งที่ 2 : 2552 : สุราษฎร์ธานี).
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกLB2369 ก6ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 เล่มที่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการการวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ (ครั้งที่ 2 : 2552 : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน)
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก370 ก275 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ; วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 8 : 2559 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 2559
เลขเรียกJA88.T5 ก482 2559,ส.ร. 378 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week [ประจำปีการศึกษา 2553], วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 [ณ ห้อ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Week ประจำปีการศึกษา 2553 (2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554.
เลขเรียก011.54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 22-23 มีนาคม 2555 มหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
เลขเรียก016.00143 ก482ก ล.2 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555
เลขเรียก016.00143
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านบ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา, 2555.
เลขเรียกว658
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 34 การประชุมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ : (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
เลขเรียก016.00143 ก479ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน" : วารสาร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (ครั้งที่ 1 : 2558 : ตาก)
พิมพลักษณ์[ตาก] : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, [2558]
เลขเรียกZ5816.น366 ก482 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของการวิจัยในกระแสโลภาภิวัตน์กับการพัฒนาประเทศ : การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2558 : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558.
เลขเรียก016.00143 ก475บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัย : ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภ...
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558
เลขเรียก016.00143 ร157ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2544 - 2550 / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะบริหารธุรกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียกZ5055.T5C454 ร64 2551,016.65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชมงคลวิชาการ''''''''45 : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 19 : 2545 : ปทุมธานี)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบัน, 2545.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ร451 2545,011.7 ท592ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา