Found: 831  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 5 บทบาทและสถานะของสตรีแนวหน้าของญี่ปุ่นหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สมั...
ชื่อผู้แต่งเบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกRA427.9 ก43 2561,305.42 บ5322ญ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า / [โดย อารี วัลยะเสวี ... [และคน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกRA541.T5 ร399,WA541.JT3 ร399 2542,614 ร399 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระยะเปลี่ยนผ่าน : ผลสรุปคณะทำงานเพื่อเตรียมระบบประกั...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกRA541.T5 ร399น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2559-2569 / คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 2555
เลขเรียกRA413.5.T5 ร62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / [คณะบรรณาธิการจัดทำหนังสือ กาญจนา กาญจนสินิทธิ์ ....
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
เลขเรียกDS586.5.ศ46 ห38 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / [คณะบรรณาธิการจัดทำหนังสือ กาญจนา กาญจนสินิทธ์ .....
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2543.
เลขเรียกRA440.7.T5 ร192,W84.JT3 ร192 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / กาญจนา กาญจนสินิทธ์ และคณะ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2543
เลขเรียกอ 923.1593 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2543.
เลขเรียก929.7593 ห1531 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีปรีดิ์เปรม / วิพรรณ ประจวบเหมาะ, วรเวศม์ สุวรรณระดา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกHQ 1064 .T5 ห15 2554,WT100 ป642 2554,362.6 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง124 แผนภาพความคิด : การปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิลา...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ เสนารัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550
เลขเรียกWA525 ว719ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง124 แผนภาพความคิด : การปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิลา...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ เสนารัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550.
เลขเรียกRA541.T5 ว719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง124 แผนภาพความคิด : การปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิพื้นที่ภาคเหนือ / วิลาวัณย์ เสนารัต...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ เสนารัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , 2550.
เลขเรียกW84.6 ว719 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ประเด็นร้อน จริงไม่จริง ตอบข้อสงสัยใน พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรรับบริการสาธารณสุข / โดยเครื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกRA990.T5 ป268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ขบวนการแพทย์ชนบทบัแผ่นดินไทย / บรรณาธิการ, สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การอนามัยโลก, 2546.
เลขเรียกW62 ข234 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา