Found: 446  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFacilitator กับการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม / โดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2542.
เลขเรียกRA971 อ223ก,WX153 อ223ก 2542,362.110684 อ223ฟ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForesight research : โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัยสาขาสาธารณสุข / โดย กลุ่มกิจการพิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552.
เลขเรียกRA313 ฟ913 2552,362.1 ฟ913 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHospital accreditation : บทเรียนจากแคนาดา / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกWX15 อ223h 2540,362.1671 อ223ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHospital accreditation บทเรียนจากแคนาดา / โดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ; บรรณาธิการ: ปณิธาน หล่อเลิศวิทย...
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกRA983.A1 อ223 2541,WX153 อ223ฮ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiving modern tropical : a sourcebook of stylish interiors / Richard Powers ; Text by Phyllis Rich...
ชื่อผู้แต่งPower, Richard.
พิมพลักษณ์London : Thames \& Hudson, 2012.
เลขเรียกNK1990 P6,747.0913 P888L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง : นโยบายการเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์สำหรับชาวต...
ชื่อผู้แต่งอัญชนา ณ ระนอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์๋, 2553.
เลขเรียกRA 440.87 .T5 อ113ก 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสันติวิธีในระบบการแพทย์และสาธารณสุข / โดย พระไพศาล วิสาโล ...
พิมพลักษณ์[หนองบัวลำภู : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข], 2548.
เลขเรียกWX150 ก153 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการให้บริการผลการดำเนินงานความพึงพอใจและแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร, [254-]
เลขเรียกWX27.JT3 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจัดบริการสุขภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหว...
ชื่อผู้แต่งศิราณี อินทรหนองไผ่ 2513 -
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก362.1 ศ453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจัดบริการสุขภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหว...
ชื่อผู้แต่งศิราณี อินทรหนองไผ่
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 610.73 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการจัดบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรคในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา / บุษย...
ชื่อผู้แต่งบุษยา สังขชาติ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกRA427.8 บ75 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน : เวทีเสวนา "ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" ครั้งที่ 6 / รวบรวมเรียบเร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกWA84.6 ก466 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาวะ / แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2551.
เลขเรียกW84.03 ก446 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้และการพัฒนาการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านแดง...
ชื่อผู้แต่งประสพ สารสมัคร
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 613 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพของธุรกิจบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ธุรกิจสปา) : รายงานการวิจัย = Quality ...
ชื่อผู้แต่งญาศิณี อัศเวศน์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554
เลขเรียกวจ 658 ญ65ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา