Found: 703  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, ม.ป.ป.
เลขเรียก688.8 อ814ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก วิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี / จัดทำโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, [254-?]
เลขเรียกTS195.4 ย65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก วิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, 2549.
เลขเรียก658.564 อ 768 ย 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากวิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี / จัดทำโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [254?].
เลขเรียกTS197.5 ส6ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพ...
ชื่อผู้แต่งพนมพร ศิริไพใย
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDESIGN OF HOME USED SEASONING POWDER PACKAGE / Gaj Kositratna = แบบบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสเพื่อการใช้งาน...
ชื่อผู้แต่งGaj kositratna.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNorthern food and green product expo 2012 : คู่มือความก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และเกษตรแป...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2555
เลขเรียกภน 664.8 น197
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP trend 2009.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551?
เลขเรียกHF5770 ร193 2548,745.5 อ972 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPackaging \& design เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์ / นเร ขอจิตต์เมตต์
ชื่อผู้แต่งนเร ขอจิตต์เมตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกTS195.4 น263 2550,741.609593 น263พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPackaging Design = การออกแบบบรรจุภัณฑ์ / [BOOK] อาทิตย์ ฉิมพาลีิ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลีวัฒนา มีเดีย, ม.ป.ป.
เลขเรียก688.8 อ621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPackaging design = เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์ / นเร ขอจิตต์เมตต์.
ชื่อผู้แต่งนเร ขอจิตต์เมตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียก741.609593 น263พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPackaging information sources in Thailand 1985
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพคเมทส์, 2528
เลขเรียก688.8 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPower of packaging / นภวรรณ คณานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ คณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2547.
เลขเรียกTS195.4 .น43 2547,658.823 ณ195พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา