Found: 1,450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, ม.ป.ป.
เลขเรียก688.8 อ814ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก : วิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี / จัดทำโดย โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, [2549?]
เลขเรียก688.8 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก วิสาหกิจชุมชน จ. นนทบุรี / จัดทำโดย : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี โค...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, [2551?]
เลขเรียกHF5770 ต125 2551?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก วิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, 2549.
เลขเรียก658.564 อ 768 ย 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากวิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี
เลขเรียก688.8 ย318 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากวิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี / จัดทำโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [254?].
เลขเรียกTS197.5 ส6ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง65 วิธีพูดดีดีได้ใจคน / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2553
เลขเรียกPN4129 ห111,808.5 ห118 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 489 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการประยุกต์ใช้วิธีการร่างภาพผลิตภัฑ์ในอุดมคติของผู้บริโภคเพ...
ชื่อผู้แต่งดลนภา เจิมไธสง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการสร้างแนวความคิดบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผ...
ชื่อผู้แต่งประไพพร ทัดมาลา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาข้าวตัง...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ ชิตสาครกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 419 วิชาสัมมนาทางอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องผลการเพิ่มไขมันในสารเคลือบต่อสมัติของฟิล์ม nanofibrillated...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ โคบาล
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 419 วิชาสัมมนาทางอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องอิทธิพลของการจัดอาหารต่อการยอมรับและบริโภคอาหาร = Influen...
ชื่อผู้แต่งจักรี ขุริรัง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพ...
ชื่อผู้แต่งพนมพร ศิริไพใย
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 สูตรผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ / ปนัดดา แสงธรรมชัย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์, 2553.
เลขเรียกHF5381 ก832,331.76 ก511 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDESIGN OF HOME USED SEASONING POWDER PACKAGE / Gaj Kositratna = แบบบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสเพื่อการใช้งาน...
ชื่อผู้แต่งGaj kositratna.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา