Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแยกจุลินทรีย์ออโตโคนัสที่เกี่ยวข้องกับการหมักน้ำสับปะรดคั้นสดเป็นกล้าเชื้อสำหรับการผลิตน้ำผลไม...
ชื่อผู้แต่งอรอง จันทร์ประสาทสุข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก641.34 อ383ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยน้ำหมักที่ผลิตจากกากตะกอนและน้ำล้นจากถังหมักไร้อากาศแบบ...
ชื่อผู้แต่งพนมเทียน ทนคำดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก630 พ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้ / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิกา ศรีประย...
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา ศรีประย่า
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 668.1 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้ = Evaluation of effectiveness and...
ชื่อผู้แต่งณฐนนท์ ตราชู
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกวจ 668.1 ณ33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำหมักชีวภาพ = Evaluation of mutagens in fermented fluid / ณฐนนท์ ตราชู...
ชื่อผู้แต่งณฐนนท์ ตราชู
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกวจ 576.542 ณ33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำต้มกุ้งโดยใช้หัวเชื้ออีเอ็มเพื่อใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอาหารทะเลแช่...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา โสหุรัตน์
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกTD756 ก62 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) โดยใช้แบคทีเรียแลกติกที่ผลิต y-aminobutyric...
ชื่อผู้แต่งอนุสรา รัตนบุรี
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกQR121 อ37 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำหมักชีวภาพ ชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ เสาวโค
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 576.542 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำของลุ่มน้ำท่าจีนด้วยวิธีทางชีวภาพ : น้ำหมักชีวภาพ ต้นท...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ ทองภูเบศร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
เลขเรียกวจ 628.168 ท336ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งเกื้อกูล แก้วไส.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก631.8614 ก6111ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุ...
ชื่อผู้แต่งปราณี ไวดาบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก631.847 ป446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการอยู่ร่วมกันของแบคทีเรียแลกติกและแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ : รายง...
ชื่อผู้แต่งไชยวัฒน์ ไชยสุต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และเคมีของขยะอินทรีย์จากครัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และการทำน้ำหมักช...
ชื่อผู้แต่งยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และเคมีของขยะอินทรีย์จากตลาดสดและแนวทางการกำจัดขยะอินทรีย์ทางชีวภาพด้วยกา...
ชื่อผู้แต่งยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไ...
ชื่อผู้แต่งวรินทร รักษ์ศิริวณิช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกส.ร. 615.321 ว173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา