Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 สูตรผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ / ปนัดดา แสงธรรมชัย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์, 2553.
เลขเรียกHF5381 ก832,331.76 ก511 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการบริหารจัดการวัตถุดิบในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหยจากกฤษณาในภาคตะวันออกเฉียงเห...
ชื่อผู้แต่งจริญญา หาญเจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกเชื้อพันธุ์ฝรั่งเพื่อผลิตน้ำมันหอมระเหย / รัชดาภรณ์ ยิ่งรัตนสุข
ชื่อผู้แต่งรัชดาภรณ์ ยิ่งรัตนสุข
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2546.
เลขเรียกRS180.T5 ก64 2546,QV767 ก482ผ 2546,615.321 ก275ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากมะนาว ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะนาว : รายงานฉบับที่ 1 (ฉ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสโดยใช้ความร้อนจากเตาถ่าน = Essential Oils Production from Eucaly...
ชื่อผู้แต่งนิตินัย จรรยายงค์
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำมันหอมระเหยไว้ใช้เองแบบง่ายๆ [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2554?].
เลขเรียก547.71 ก595 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pichia anomala PY189 เพื่อเตรียมไมโครแคปซูลบรรจุน้ำมันหอมระเหยสำหรับใ...
ชื่อผู้แต่งชนาภา เดชวัฒนาโกมล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือในการผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในชุมชน : รายงานการวิจัย / จักรพงศ์ ไชยบุรี, พลาก...
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไชยบุรี
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยลัยทักษิณ, 2547
เลขเรียกTP959.C87 จ62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือในการผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในชุมชน : รายงานการวิจัย = Development of equipmen...
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไชยบุรี.
พิมพลักษณ์[สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550].
เลขเรียก615.32439 จ222ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิค วิธีการสกัดน้ำหอมจากเอื้องแซะหอม : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development ...
ชื่อผู้แต่งนันทฤทธิ์ โชคถาวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก660.2482 น423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิค วิธีการสกัดน้ำหอมจากเอื้องแซะหอม : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลััยแม่โจ้ = Development ...
ชื่อผู้แต่งนันทฤทธิ์ โชคถาวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก660.2482 น423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ = Technology dev...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกวจ 634.97367 ก226 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ : รายงานการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง คงคาทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 634.97367 บ438ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ : รายงานการวิจัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกวจ 634.97367 ก494 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา