Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArtifical neural network for daily rainfall prediction in Eastern coast of Southern Thailand / Wass...
ชื่อผู้แต่งWassamon phusakulkajor.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืช / รัศมี หนานสายออ = Forecasti...
ชื่อผู้แต่งรัศมี หนานสายออ 2511-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การกระจายและแนวโน้มของฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / การุณย์ อักกาญจน์วาณิชย์ = Distri...
ชื่อผู้แต่งการุณย์ อักกาญจน์วาณิชย์ 2506-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนกับตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุบรร...
ชื่อผู้แต่งสุบรร ผลกะสิ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปรากฎการณ์เอนโซ่ที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = (Analysi...
ชื่อผู้แต่งมณฑล ปราบุตร
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกTD418 ม122ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณฝน (ความเข้ม)-ช่วงเวลา-ความถี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย เผด็จ อมรศักดิ์, ภูมร...
ชื่อผู้แต่งเผด็จ อมรศักดิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / โดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุจริต คูณธนกุลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกQC929.D8 ส749,551.5773 ส749ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบของน้ำฝนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : การประยุกต์ระ...
ชื่อผู้แต่งสิริพร กมลธรรม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับปรากฎการณ์เอลนินโญ่และลานินญ่า = T...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา หลุมทอง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำระดับไร่นาโดยการขุดสระ : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเห...
ชื่อผู้แต่งทินกร อ่อนประทุม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแบบจำลองสมดุลน้ำในนาน้ำฝนในเขตกึ่งชุ่มชื้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / กมล อยู่ทอ...
ชื่อผู้แต่งกมล อยู่ทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / สุจริต คุณธนกุลวงศ์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกGB661.2 ส7ก 2558,333.91072 ส749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉลี่ยต่อปี / โดย ดิลก ศรีนาวิน หัวหน้าโครงกา...
ชื่อผู้แต่งดิลก ศรีนาวิน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529.
เลขเรียกTD418 ด561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา