Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการ, 2544.
เลขเรียกWC503 กส125ผ ครั้งที่ 8 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ : ยุทธวิธีในการปฏิรูประบบสุขภาพ : ยุทธวิธีในการปฏิรูประบบสุขภาพ การคลัง...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547.
เลขเรียกRA541.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกRA427.8 ก482อก 2541/2,WA540.JT3 ก482ก 2541,613 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดลเรื่องสิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย วันที่ 8-9 พฤ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดลเรื่อง สิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย (ครั้งที่ 4 : 2538 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกWA540.JT3 ก27ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานโดยภาคเอกชน / [บรรณาธิกร รุจยา ชัชวาลยางกูร ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2536.
เลขเรียกRA425 ก493,W84.6 ก493 2536,362.1 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์พอเพียง : การประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลองสิริรา...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกRA541.T5 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังปัญญาสาธารณสุขมูลฐาน : การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง การประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 1 "ส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน. (ครั้งที่ 1 : 2546 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, [2546]
เลขเรียกWA546.JT3 ก482สค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังห...
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ไชยรักษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกRA566.27 บ298 2554 22,WA400 บ298 2554,661.334 บ298ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทสร. : ทางสู่ความสำเร็จในงานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน การประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 1 "สร้า...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน. (ครั้งที่ 1 : 2546 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, [2546.]
เลขเรียกWA546.JT3 ก482สท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกRA427.8 ก482อน 2541/2,WA525 น199 2541,613 น86
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยระบบสาธ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเรื่องส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน (ครั้งที่ 2 : 2541 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกRA427.8 ก482อบ 2541/2,WA300 ก482บ 2541,613 บ126 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริทัศน์การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในสังคมไทย : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยระบบ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเรื่องส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน (ครั้งที่ 2 : 2541 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกRA427.8 ก482อร 2541/2,WA540.JT3 ว746ป 2541,613 ว37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาผู้นำกับกระบวนการกำหนดนโยบายแห่งชาติ / วิสุทธิ์ โพธิแท่น...[และคนอื่นๆ] : บรรณาธิการ[โดย] สายทิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมหศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 : 2533 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกJQ1745.ก55ผ7 ป62 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ ... / จัดทำโดย สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายควบคุมกำกับการส่วนติดตามประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2541-.
เลขเรียกJQ1746.ฮ85ส65 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา