Found: 942  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี โรคต้มยำกุ้งในอุ้งเล็บ IMF / ผาณิต รังสรรค์ลีลา
ชื่อผู้แต่งผาณิต รังสรรค์ลีลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2541.
เลขเรียกHC445 ผ331,330.9593 ผ331ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีของผม ที่...สศค. / สาธิต รังคสิธิ.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิธิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2553.
เลขเรียกHD85.ท9 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีของผมที่--สศค. / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร], 2553.
เลขเรียกHJ1360.55 ส642,330.9593 ส642ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120 th Anniversary : The comptroller general''s department / กรมบัญชีกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2553.
เลขเรียกHJ2168 ห159 2553,657.835 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120th Anniversary The Comptroller General's Department / กรมบัญชีกลาง.
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียกHJ 2162.55 ก17ท 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538 / คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 120 ปี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2539.
เลขเรียกHJ1360.55.Z6 ก443 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538 / กระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2538.
เลขเรียกAG551.T48 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2518-2538 / กระทรวงการคลัง. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงการคลัง 2538
เลขเรียก354.8 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3กห4 ห34 2549,355 ป483ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 : ประเทศไทยอยู่ตรงไหน / สัมภาษณ์โดย, บุญลาภ ภูสุวรรณ, ปกป้อง จันวิทย์, ภาวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทยพับลิก้า, 2556.
เลขเรียกHC445 ส712,330.9593 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี รัฐบาลชวน ประชาชนได้อะไร / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 24 ป...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก324.2 จ492ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 กลยุทธ์ อสังหาริมทรัพย์ ยุค "นายก ปู" / มานพ พงศทัต
ชื่อผู้แต่งมานพ พงศทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี วาย พริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียก333.33 ม443ย 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เศรษฐกิจไทย พ.ศ.2515-2539 / เรียบเรียงโดย บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2540.
เลขเรียกHC445.A5 .ย34 2540,330.9593 ย75ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา